ค้นหา

 กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
รหัส : RIR03984
โครงการ : กลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยง กรณีคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอำเภอเขื่องในที่มีผลต่อการเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ
  2. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความเสี่ยง ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ การจมน้ำตายในอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี
  3. เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการความเสี่ยงในการจมน้ำตายของอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  4. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่และศักยภาพของชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความเสี่ยงคนจมน้ำตายของอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
  5. เพื่อศึกษากลไกและความร่วมมือการจัดการความเสี่ยงคนจมน้ำตาย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิจัย :

เจริญชัย คำแฝง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th