ค้นหา

 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
รหัส : RIR03983
โครงการ : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันอาศรมศิลป์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และผลกระทบต่อชุมชนจากนโยบายของภาครัฐและโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่ริม แม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ รวบรวมข้อมูลผู้คน และค้นหาประเด็นร่วมของชุมชนเป้าหมาย
  3. เพื่อค้นหาประเด็นวิจัยสำหรับพัฒนาเป็นโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  4. เพื่อศึกษาหาแนวทางการสื่อสารจากพื้นที่ชุมชนสู่สาธารณะ
นักวิจัย :

ศรินพร พุ่มมณี 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th