ค้นหา

 แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
รหัส : RIR03982
โครงการ : แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่ สภาพแหล่งน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง
  2. เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดการน้ำ ปัญหา สาเหตุและผลกระทบในการจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  3. เพื่อศึกษาสภาพการใช้น้ำ ปัญหา สาเหตุและข้อจำกัดของการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง
  4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกองอย่างมีส่วนร่วมและเป็นธรรมของชุมชน
นักวิจัย :

พรพรรณ์ ฉลาดล้ำ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th