ค้นหา

 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกเหลือทิ้ง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
รหัส : RIR03981
โครงการ : ผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกเหลือทิ้ง สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Project : Hollow Non-Load-Bearing Concrete Block Products from Fragments of Ceramic Tiles for Small and Medium Enterprises.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกบดย่อยและผสมสีเพื่อเพิ่มมูลค่า สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  2. เพื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล และสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกบดย่อยผสมสี สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  3. เพื่อทดสอบการใช้งานจริงของคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกบดย่อยผสมสี สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  4. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเศษกระเบื้องเซรามิกบดย่อยผสมสีให้กับกลุ่มเป้าหมาย
นักวิจัย :

ประชุม คำพุฒ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th