ค้นหา

 การขยายผลการใช้วัสดุดูดซับผสมแกรไฟต์ออกไซด์และปลาสเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม
รหัส : RIR03980
โครงการ : การขยายผลการใช้วัสดุดูดซับผสมแกรไฟต์ออกไซด์และปลาสเตอร์เหลือใช้จากอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพื่อใช้ในการดูดซับโครเมียม
Project : Scaling up the GO/Plaster adsorbent for Chromium adsorption.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. รวบรวมและศึกษาคุณสมบัติน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบ (อย่างน้อย 2 แหล่ง)
  2. เพื่อหาวิธีการปรับเสถียร (stabilization) น้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีโครเมียมเป็นองค์ประกอบในเบื้องต้น
  3. เพื่อหาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมในน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ผ่านการปรับเสถียรแล้วด้วยวัสดุผสมแกรไฟต์ออกไซด์และปลาสเตอร์
  4. พัฒนาวิธีการขยายกำลังการผลิตแกรไฟต์ออกไซด์เพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับผสมร่วมกับปลาสเตอร์
  5. เพื่อพัฒนาวัสดุดูดซับให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสะดวกต่อการนำไปใช้และเพื่อต่อยอดทางการการค้า
  6. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมของวัสดุดูดซับที่อยู่ในรูปแบบที่ถูกพัฒนาแล้วในน้ำเสียอุตสาหกรรมที่ผ่านการปรับเสถียรแล้ว
นักวิจัย :

ดวงกมล พิหูสูตร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th