ค้นหา

 แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ
รหัส : RIR03979
โครงการ : แผนงานวิจัยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ
Project : Developing the Efficient Logistics and Supply Chain for Sugar Products.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์น้ำตาลในปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาผู้ให้บริการด้านโลจิติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตาล
  3. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของผลิตภัณฑ์น้ำตาล
  4. เพื่อเสนอระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์น้ำตาลที่มีประสิทธิภาพ
นักวิจัย :

บุญทรัพย์ พานิชการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th