ค้นหา

 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รหัส : RIR03978
โครงการ : นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Project : Natural Rubber Innovation in Applications of Building Materials for Sustainable Development.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมใหม่ ในการใช้วัตถุดิบจากยางพารา มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์วัสดุปูพื้น, ผนัง และหลังคา
  2. เพื่อทำการทดสอบ และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านวัสดุก่อสร้าง
  3. เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้จากพื้นฐานวัสดุหลักภายในประเทศด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างทางเลือกจากยางพาราเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
นักวิจัย :

ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th