ค้นหา

 นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย การรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก
รหัส : RIR03977
โครงการ : นาโนพาร์ติเคิลเพื่อยับยั้งการแพร่กระจาย การรุกราน และการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสติก
Project : CXCR4 targeted nanoparticles for antagonizing the migration, invasion and proliferation of lymphocytic leukemia B cells.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเสภัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. สังเคราะห์และตรวจสอบคุณลักษณะของนาโนพาร์ทิเคิลที่ควบคู่กับเปปไทด์ LFC131 สามารถเตรียมนาโนพาร์ทิเคิลที่กักเก็บยาเคมีบำบัดและมีขนาดอนุภาคในช่วง 150-200 นาโนเมตรที่ควบคู่กับเปปไทด์บนผิวนาโนพาร์ทิเคิล
  2. ศึกษาการยับยั้งอันตรกิริยาระหว่างเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวกับเซลล์ไขกระดูก
  3. ศึกษาผลของนาโนพาร์ทิเคิลต่อการมีชีวิตรอดของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว การเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
นักวิจัย :

ชุดา จิตตสุโภ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th