ค้นหา

 ศึกษาบทบาทของการหายใจแบบใช้ไนเตรต (nitrate respiration) ของเชื้อแบคทีเรีย uropathogenic Escherichia coli ในการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
รหัส : RIR03975
โครงการ : ศึกษาบทบาทของการหายใจแบบใช้ไนเตรต (nitrate respiration) ของเชื้อแบคทีเรีย uropathogenic Escherichia coli ในการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
Project : The role of uropathogenic Escherichia coli nitrate respiration in urinary tract infection.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. (AIM 1 ในรูปที่ 1) เพื่อให้ทราบถึงกลไกที่เชื้อแบคทีเรีย Uropathogenic E. coli ใช้ในการเพิ่มจำนวนในระบบทางเดินปัสสาวะ (กระเพาะปัสสาวะ หรือ ไต) ของโฮสต์
  2. (AIM 2 ในรูปที่ 1) เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของเอนไซม์ inducible nitrate reductase (iNOS) ของโฮสต์ (หนู mouse) ต่อความสามารถในการใช้ nitrate respiration และพยาธิกำเนิด (pathogenesis) ของเชื้อแบคทีเรีย Uropathogenic E. coli
นักวิจัย :

ปารเมศ เทียนนิมิตร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th