ค้นหา

 ผลของ cepharanthine ต่อการผันกลับการดื้อต่อยา 5-fluorouracil ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
รหัส : RIR03974
โครงการ : ผลของ cepharanthine ต่อการผันกลับการดื้อต่อยา 5-fluorouracil ของมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Project : Cepharanthine reverses drug resistance in 5-fluorouracil-resistant HT-29 colorectal cancer cells.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To establish and characterize mechanism(s) of drug resistance in 5-FU-resistant HT-29 human colorectal cancer cells (HT-29/5-FUR).
  2. To determine the anticancer and reversal effects of CEP in HT-29/5-FUR and its underlying molecular mechanism(s)
นักวิจัย :

ปิยนุช วงศ์อนันต์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th