ค้นหา

 แบบจำลองเชิงสาเหตุของการรับรู้พลังอำนาจในตนเองของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง
รหัส : RIR03973
โครงการ : แบบจำลองเชิงสาเหตุของการรับรู้พลังอำนาจในตนเองของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง
Project : A causal model of psychological empowerment among people with spinal cord injury.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทดสอบแบบจำลองแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ระหว่างตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา การสนับสนุนทางสังคม ระยะเวลาการเจ็บป่วย ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง และการรับรู้คุณค่าในตนเองกับการรับรู้พลังอำนาจในตนเองของผู้ที่บาดเจ็บไขสันหลัง
นักวิจัย :

ดลิน รัตนสุข 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th