ค้นหา

 การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
รหัส : RIR03972
โครงการ : การท่องเที่ยวตามรอยโครงการพระราชดำริ "แม่ของแผ่นดิน มิ่งขวัญชาวไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 “น้ำพระทัยเปี่ยมล้น..พลิกพ้น..ความยากจนบนวิถีท่องเที่ยวไทย”ผ่านการวิจัยเชิงลึกที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงงานในโครงการพระราชดำริ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้กับราษฎร ให้สามารถสร้างสรรค์งานหัตถกรรมพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องิ่นที่ใกล้จะสูญหายไป ให้กลายเป็นงานศิลปาชีพหรือหัตถกรรมครัวเรือนที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเอง และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนวิถีแห่งความพอเพียงให้สามารถก้าวข้ามความยากจนได้อย่างยั่งยืน
นักวิจัย :

พรรณี สวนเพลง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th