ค้นหา

 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัส : RIR03971
โครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ผ่านการบูรณาการศาสตร์จากหลากกลุ่มสาระวิชา พร้อมพัฒนาความรู้และทักษะของกลุ่มครูแกนนำ ภายใต้บริบทการจัดการเรียนรู้ตามระบบปกติของโรงเรียนแกนนำที่ได้รับคัดเลือก (2 แห่ง) ที่สามารถสานประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการปฏิบัติงานของครู และการเรียนรู้ของนักเรียน
  2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (PLC) รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นของกลุ่มครูแกนนำทั้ง 10 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญากับศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในแง่ของความยั่งยืนต่อการขับเคลื่อนโครงการในภาพรวม ผ่านการถอดบทเรียนร่วมกันจากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
นักวิจัย :

บัณฑิต อินณวงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th