ค้นหา

 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
รหัส : RIR03970
โครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบของศูนย์ 2 แห่ง
  2. เพื่อพัฒนาครูในโครงการให้เป็นวิทยากร
  3. เพื่อร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน ทำความเข้าใจกับโรงเรียนต้นแบบทั้ง 2 แห่ง ให้เป็นภารกิจหนึ่งขอโรงเรียน
นักวิจัย :

ณัฐกร โต๊ะสิงห์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th