ค้นหา

 พัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการความรู้การฟื้นฟูสวนเงาะนอกฤดู
รหัส : RIR03969
โครงการ : พัฒนากลไกการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการจัดการความรู้การฟื้นฟูสวนเงาะนอกฤดู
Project : ABC Project for Recovery Out Season Rambutan Production Area (ABC-RORPA).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อการจัดการสวนเงาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน(อำเภอชะอวด) เพื่อจัดการความรู้และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ การดูแลจัดการการฟื้นฟู ต้นเงาะ ที่ดิน การจัดการน้ำ ในสวนเงาะ หลังจากผ่านสภาวะอุทกภัย
  3. เพื่อประเมินผลกระทบและศึกษาและจัดระดับความรุนแรงของอุทกภัย “สร้างตัวชี้วัดจากความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน ต่อวัน ปริมาณน้ำฝนสะสม คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของดิน ระดับน้ำใต้ดิน ประเภทของชุดดิน และตัวแปรอื่นๆ ” กับสภาวะความเสี่ยงของการตาย การรอดของเงาะ ใช้เป็นระบบเตือนภัยให้กับชาวสวนเงาะ สร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการฟื้นฟูสวนเงาะหลังอุทกภัย ในแต่ละพื้นที่
  4. เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนาชุดความรู้อย่างรวดเร็ว ( Quick-Hot Area Synthesis –Quick-HAS ) จัดการประชุมถ่ายทอดผลการศึกษา ให้ชาวสวนเงาะอย่างทันการณ์
  5. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS ) แปลงเงาะทั้งอำเภอชะอวด และพื้นที่รับน้ำทั้งหมดให้สมบูรณ์ นำไปประกอบกับระบบเตือนภัยพิบัติสวนเงาะ
  6. เพื่อจัดทำแผนการจัดการสวนเงาะโดยการมีส่วนร่วมของกลไกการพัฒนาพื้นที่และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ต่อเนื่องจากการศึกษาระยะแรกนี้ 6 เดือน เพื่อจัดทำโครงการความร่วมมือวางแผนพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาความเสียหายของสวนเงาะอำเภอชะอวด ในระยะยาว
นักวิจัย :

ณรงค์ คงมาก 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th