ค้นหา

 โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip) ระยะที่ 1 
รหัส : RIR03968
โครงการ : โครงการวิจัยปฏิบัติการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: sQip) ระยะที่ 1 
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักส่งเสริมความร่วมมือนวัตกรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เป็นระยะแรกของการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากมุ่งหวังที่จะทดสอบการดำเนินการเพื่อยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นไปได้ของแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาตนเองและความเป็นไปได้ของการรับรองผลความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบ
นักวิจัย :

ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th