ค้นหา

 การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
รหัส : RIR03967
โครงการ : การจัดการความรู้ : บริหารจัดการน้ำของประเทศไทย
Project : Knowledge Management : Water Management of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำของ สกว. สื่อสารให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
  2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อสร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ
  3. นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการน้ำของ สกว.ไปใช้ประโยชน์
นักวิจัย :

วิมลพร ใบสนธิ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th