ค้นหา

 การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร 
รหัส : RIR03966
โครงการ : การจัดทำฐานข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำจากข้อมูลภาวะการทำงานของประชากร 
Project : Constructing A Panel Data from the Labor Force Survey of Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลภาวะการทำงานของประชากรแบบตัวอย่างซ้ำ (panel data) จากข้อมูลการสำรวจแบบ cross-sectional ในแต่ละไตรมาส
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายบุคคล
นักวิจัย :

ภัทรพรรณ อดทน 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th