ค้นหา

 สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
รหัส : RIR03965
โครงการ : สื่อสารงานวิจัยสูงวัยสู่การเตรียมพร้อมสังคมสูงอายุ
Project : Communicate for Senior Research to Prepare Elderly Society Project.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับทราบ ข้อมูลผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย ก่อเกิดความเข้าใจ สร้างสังคมแห่งปัญญา เห็นความสำคัญและประโยชน์ของงานวิจัย สร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัย
  2. เพื่อประกาศความสำเร็จของผลงานวิจัยของไทย รวมทั้งนักวิจัย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 
  3. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุและผู้กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ รวมทั้งผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  4. เพื่อถอดบทเรียนให้ทราบถึงประสิทธิผลการเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมผ่านสื่อโทรทัศน์ และได้แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคมในโอกาสต่อไป 
นักวิจัย :

อภิวัฒน์ ภุมรา 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th