ค้นหา

 พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทีริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกิน
รหัส : RIR03964
โครงการ : พาหะนำส่งระดับนาโนจากแบคทีริโอฟาจที่ถูกดัดแปลงเพื่อการนำส่งอย่างมีเป้าหมายของดีเอ็นเอวัคซีนชนิดกิน
Project : Engineered M13 Bacteriophage Nanocarriers for Targeted Oral Delivery of DNA Vaccine.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To generate and construct an efficient oral delivery nanocarrier derived from the engineered bacteriophage particle, which selectively targets the FAE region of Peyer’s patch be using different M cell-targeting peptides, namely CSK9, Co1, and P8
  2. To examine the gene delivery (transfection) efficacy and targeting property mediated by the engineered bacteriophage displaying different M cell-targeting peptides in in vitro M cell model
  3. To investigate systemic immune responses to model antigen after oral vaccination with the phage-based DNA vaccine
นักวิจัย :

ธีรพงศ์ ยะทา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th