ค้นหา

  เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย
รหัส : RIR03963
โครงการ :  เรื่องเล่าจากบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก: พลวัตของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติในสื่อร่วมสมัย
Project : NARRATIVES FROM THE STORY OF MAHAJANAKA OF KING BHUMIPOL: DYNAMICS OF THE PANEGYRIC IN CONTEMPORARY MEDIA.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะของวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติที่ปรากฏในเรื่องเล่าอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
  2. เพื่อเปรียบเทียบสารและแนวคิดในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏในสื่อต่างๆ ของเรื่องเล่าอันสืบเนื่องจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
นักวิจัย :

รัชนีกร รัชตกรตระกูล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th