ค้นหา

  การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
รหัส : RIR03962
โครงการ :  การศึกษามรดกศิลปกรรมในเมืองโบราณเวียงลอ : รูปแบบศิลปะและข้อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถาน
Project : The Study of Heritage Art in Wiang lo’s Anceint City :Artistic Styles and Presumption Ruins.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษารูปแบบศิลปะ ร่วมกับเอกสารทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลทางโบราณคดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. นำผลการศึกษาไปสู่การออกแบบรูปแบบสันนิษฐานซากโบราณสถาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่สำคัญ
นักวิจัย :

ชาญคณิต อาวรณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th