ค้นหา

 โมเดลประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่
รหัส : RIR03961
โครงการ : โมเดลประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่
Project : Risk assessment model for tooth loss in adults
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาโมเดลสําหรับการประเมินความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันในผู้ใหญ่โดยใช้ แนวคิดการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในหลายมิติ
  2. The purpose of this study is using multi-dimensional risk assessment framework to develop a risk assessment model for tooth loss.
นักวิจัย :

สุภาวดี เนาว์รุ่งโรจน์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th