ค้นหา

 กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาแผนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
รหัส : RIR03960
โครงการ : กระบวนการสร้างและใช้ความรู้รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาแผนชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาศักยภาพความมั่นคงด้านอาหารจากแหล่งอาหารที่มาจากฐานทรัพยากรธรรมชาติ ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา
  2. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างและใช้ความรู้ รณรงค์ เรื่องความมั่นคงทางอาหาร ที่พัฒนาสู่การจัดทำแผนของชุมชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสาและตำบลคลองหลา
นักวิจัย :

แสงกุล ปัญญาวจนะโรจน์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th