ค้นหา

 แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร “ปลาน้ำว้า” ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
รหัส : RIR03959
โครงการ : แนวทางการจัดการความมั่นคงทางอาหาร “ปลาน้ำว้า” ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านนาบง หมู่ 14 ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ปลาในลำน้ำว้าและลำห้วยสาขา ที่ส่งผลให้เกิดความหลากหลาย อันเป็นความมั่นคงทางอาหารของชุมชน (เป็นอาหารเพื่อบริโภค และเป็นที่มาของรายได้)
  2. ศึกษาพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ของเหตุปัจจัยภายนอกพื้นที่และเหตุปัจจัยภายในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำสำคัญในระบบนิเวศลำน้ำว้าและลำห้วยสาขา
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ปลาน้ำว้า” บนฐานวิถีชีวิตศาสนาและองค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านนาบงและชุมชนในลุ่มน้ำว้าในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ
นักวิจัย :

เพียร พิศจารย์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th