ค้นหา

 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำมางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
รหัส : RIR03958
โครงการ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำมางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต วิถีการผลิตของชุมชนลุ่มน้ำมางกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและลำน้ำมาง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  2. เพื่อศึกษาสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า และพืชอาหารและสัตว์น้ำ ปลาในลุ่มน้ำมาง
  3. เพื่อฟื้นฟูองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ลุ่มน้ำมาง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  4. เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งมิติเชิงบวกและเชิงลบ จากการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์ลำน้ำมาง
  5. เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำน้ำมางอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นักวิจัย :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th