ค้นหา

 แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3
รหัส : RIR03957
โครงการ : แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 3
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับประเด็นการจัดการทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาเด็กและเยาวชน / การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย / รูปธรรมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในพื้นที่ชุมชนรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ภายใต้รูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ให้ได้อย่างน้อย 3 โครงการ
  2. เพื่อพัฒนากลไกบริหารจัดการและติดตามสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของพี่เลี้ยงในพื้นที่เป้าหมายในประเด็นที่ท้าทายกับสถานการณ์ใหม่ๆ และบูรณาการกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือในการหนุนเสริมพันธกิจของภาคี หน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นในลักษณะ co-funding & co-working
  3. เพื่อสังเคราะห์ชุดความรู้ที่ได้จากการพัฒนาโจทย์วิจัยที่ท้าทายกับสถานการณ์ใหม่ๆ ประสบการณ์การวิจัย กลไกการทำงาน และการติดตามสนับสนุนการวิจัยในพื้นที่ชุมชนรอบเขายายดา
นักวิจัย :

ชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th