ค้นหา

 รูปแบบการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตลาดเขียวขอนแก่นกับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
รหัส : RIR03956
โครงการ : รูปแบบการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตลาดเขียวขอนแก่นกับผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ ผลผลิต รวมถึงลักษณะ และคุณภาพของผลผลิต ของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น
  2. เพื่อศึกษาปัญหา และข้อจำกัดของกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ไม่สามารถเข้าถึงผลผลิตเกษตรอินทรีย์สำหรับการนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารได้
  3. เพื่อศึกษาฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตตลาดเขียวขอนแก่น ในเรื่องพื้นที่การผลิต ชนิด ประเภท และปริมาณของผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรตลาดเขียวขอนแก่น
  4. เพื่อศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงและการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ระหว่างผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นกับเกษตรกร
นักวิจัย :

ปาณิศา อุปฮาด 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th