ค้นหา

 การศึกษาการป้องกันการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
รหัส : RIR03955
โครงการ : การศึกษาการป้องกันการกลายพันธุ์ของสารสกัดจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
Project : Anti-transformation effects of major bioactive compounds of Andrographis paniculata.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. To verify whether major constituents from A. paniculata are capable to attenuate radiation and chemical-induced cell transformation
  2. To determine possible mechanism underlying transformation inhibitory effect of A. paniculata constituents
นักวิจัย :

ดนุพล นันทจิต 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th