ค้นหา

 การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
รหัส : RIR03954
โครงการ : การศึกษาคุณสมบัติของแผ่นเซริซินจากไหมอีรี่ผสมแป้งข้าวเจ้าสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านการฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคที่ผิวหนัง
Project : Study of Properties of Eri Silk Sericin – Rice Starch Blended film for Utilization of Skin Pathogen Disinfection.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสกัดเซริซินจากไหมอีรี่และแห้งด้วยวิธีทำแห้งแบบเยือกแข็ง พร้อมทั้งศึกษาหาลักษณะเฉพาะผงเซริซิน ได้แก่ โครงสร้างโมเลกุล ร้อยละผลผลิตกาวไหมเทียบกับรังไหม ร้อยละเซริซินเทียบกับกาวไหม มวลโมเลกุล การดูดซับความชื้น สมบัติทางความร้อน เป็นต้น
  2. เพื่อเตรียมแผ่นฟิล์มเซริซินผสมแป้งข้าวเจ้าในอัตราส่วนที่เหมาะสมพร้อมทั้ง ดัดแปรทางกายภาพหรือทางเคมีด้วยตัวเชื่อมไขว้ที่ปลอดภัย และขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ
  3. เพื่อศึกษาหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มผสม ได้แก่ โครงสร้างโมเลกุล สัณฐานวิทยา การบวมน้ำ การละลายน้ำ การดูดซับความชื้น การยอมให้ออกซิเจนซึมผ่าน การปลดปล่อยเซริซิน และการทดสอบการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อสิว 3 ชนิด
นักวิจัย :

อนุชา รักสันติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th