ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบของชนิดกลุ่มเลือด ฮีโมโกลบิน และเอนไซม์ฮีมออกซิจิเนสในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
รหัส : RIR03953
โครงการ : การศึกษาผลกระทบของชนิดกลุ่มเลือด ฮีโมโกลบิน และเอนไซม์ฮีมออกซิจิเนสในผู้ป่วยโรคมาลาเรีย
Project : The effect of blood groups, hemoglobin type and heme oxygenase-1 in malaria patients.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาชนิดของหมู่เลือดเอบีโอที่พบในผู้ป่วยมาลาเรียในพื้นที่ระบาดของประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาความชุกของธาลัสซีเมียของผู้ป่วยมาลาเรียในพื้นที่ระบาดของประเทศไทย
นักวิจัย :

จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th