ค้นหา

 ความหลากหลายของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ ความสัมพันธ์ของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนกับความรุนแรงในการติดเชื้อเดงกี่
รหัส : RIR03952
โครงการ : ความหลากหลายของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และ ความสัมพันธ์ของจำนวนคิลเลอร์เซลล์อิมมูโนโกลบูลินไลค์รีเซพเตอร์ยีนกับความรุนแรงในการติดเชื้อเดงกี่
Project : The copy number variation of killer immunoglobulin like receptors (KIRs) in Northeastern Thais and the association of KIR copy number to severity of dengue infections.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษา KIR copy number, KIR haplotypes, KIR haplotye ID, centromeric motif, telomeric motif, unusual haplotypes ในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและเปรียบเทียบกับการศึกษาในประชากรอื่นๆ ที่เคยรายงาน
  2. ศึกษาความสัมพันธ์ของจำนวน KIR copy number
นักวิจัย :

สุวิทย์ ชัยศรี 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th