ค้นหา

 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต 
รหัส : RIR03951
โครงการ : การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต 
Project : Application of purpose in life in enhancing holistic health promotion of Thai adolescent living with HIV.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาปรากฎการณ์การมีชีวิตกับเอชไอวีของวัยรุ่น การรับรู้ความหมายและความสำคัญของ “การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม” และ “ความหมายและเป้าหมายในชีวิต” ของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี
  2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมของวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยแนวคิดเป้าหมายในชีวิต
นักวิจัย :

กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th