ค้นหา

 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ในการยับยั้งการเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ำในไต
รหัส : RIR03950
โครงการ : การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์จากใบหญ้าหวาน (ASEN 023) ในการยับยั้งการเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ำในไต
Project : Effect of the modified structure of plant-derived steviol compound (ASEN 023) on renal cyst progression in polycystic kidney disease.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากสารอนุพันธ์ของใบหญ้าหวานในการชะลอการเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ำในไต
นักวิจัย :

เชาวลิต ยั่วจิตร 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th