ค้นหา

 บทบาทหน้าที่ของไคติเนสทรีไลท์วันและไซโตไคน์กับการสร้างหลอดเลือดใหม่แบบ vasculogenic mimicry ในมะเร็งปากมดลูก
รหัส : RIR03948
โครงการ : บทบาทหน้าที่ของไคติเนสทรีไลท์วันและไซโตไคน์กับการสร้างหลอดเลือดใหม่แบบ vasculogenic mimicry ในมะเร็งปากมดลูก
Project : Roles of CHI3L1 and cytokines on vasculogenic mimicry in cervical cancer.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของ CHI3L1, IL-6 และ TNF-? ในด้านการเหนี่ยวนำเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูกให้การเกิดหลอดเลือดใหม่แบบ VM
  2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการแสดงออกของ CHI3L1, IL-6 และ TNF-? และข้อมูลทางคลินิก รวมทั้งการเกิดหลอดเลือดใหม่
นักวิจัย :

นิภาพร เงินยวง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th