ค้นหา

 การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
รหัส : RIR03947
โครงการ : การศึกษากลไกซึ่งส่งผลให้ยาอิมิพีเนมไวในเชื้อซูโดโมแนสแอรูจิโนซาที่ดื้อต่อยาหลายชนิด
Project : Investigation of imipenem hypersusceptible mechanisms in multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
หน่วยงานระดับกรม : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาหากลไกในระดับโมเลกุลที่ส่งผลให้เชื้อมีความไวต่อยาอิมีพีเนม
  2. ศึกษาลักษณะของยีน oprJ ในเชื้อ P. aeruginosa
  3. พัฒนาเชื้อสายพันธุ์ P. aeruginosa
นักวิจัย :

ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th