ค้นหา

 แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ 
รหัส : RIR03929
โครงการ : แนวทางพัฒนากฎหมายและมาตรการเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ 
Project : Approaches to Development of Law and Measures for Disposal of Properties of Human Trafficking Organized Crimes.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการดำเนินมาตรการด้านทรัพย์สิน ทั้งกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ
  2. เพื่อศึกษากลไกในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการดําเนินการกับทรัพย์สินขององค์กร อาชญากรรมของค้ามนุษย์ของประเทศไทย
  3. เพื่อศึกษาปัญหา ข้อขัดข้องและอุปสรรคในการดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้ที่กระทํา ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาการติดตามและการริบทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ถูกโอน เคลื่อนย้ายและผ่านกระบวนการฟอกเงินไปยัง ต่างประเทศ
  4. เพื่อวิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายและกําหนดมาตรการทั้งภายในประเทศ และมาตรการระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ
  5. เพื่อศึกษาแนวทางบูรณาการกฎหมายและมาตรการในการดําเนินการกับทรัพย์สินขององค์กร อาชญากรรมค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนําตัวผู้กระทําความผิดหรือผู้บงการมาลงโทษและ สามารถสกัดกั้นและทําลายทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์
นักวิจัย :

วีระพงษ์ บุญโญภาส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th