ค้นหา

 การพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
รหัส : RIR03928
โครงการ : การพัฒนากรอบและทิศทางการวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาการศึกษา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำกรอบและทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้บริบทประเทศไทยฯ (s-curve) ตลอดจนรูปแบบและกลไกความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา
  2. เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้โจทย์วิจัย สำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิจัย :

กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th