ค้นหา

 แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 
รหัส : RIR03927
โครงการ : แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครปฐม 
Project : Mobilization of the Multi-lateral Cooperation to Improve Educational Quality of Small-Size Schools in Nakhon Pathom Province.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ที่จะทำให้การขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการสำรวจชุมชน องค์กร และบุคคลต่าง ๆ ที่มีศักยภาพความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานแบบร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
  2. เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
  3. เพื่อสังเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
นักวิจัย :

สุมิตร สุวรรณ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th