ค้นหา

 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รหัส : RIR03924
โครงการ : ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการการสอนโครงงานฐานวิจัยในโรงเรียน
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
  3. เพื่อสร้างครูกระบวนกรสำหรับถ่ายทอดวิธีการสอนโครงงานฐานวิจัย
  4. เพื่อขยายเครือข่ายการสร้างนักเรียนคนดีและคิดเป็น ในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย :

ไพโรจน์ คีรีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th