ค้นหา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก 
รหัส : RIR03923
โครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็ก 
Project : Development of Organic Baby Snack.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม :
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวออร์แกนิคสำหรับเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 8 เดือนขึ้นไป จากกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ที่มีศักยภาพต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
  2. เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาวะการผลิตในระบบเอกซ์ทรูชัน ที่มีต่อคุณสมบัติทางกาย
นักวิจัย :

หทัยชนก กันตรง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th