ค้นหา

 แนวทางการพัฒนาโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ 
รหัส : RIR03922
โครงการ : แนวทางการพัฒนาโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ 
Project : Development of The Royal Traffic Project.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2560
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาโครงสร้างการทำงาน การบริหารจัดการ และด้านการวางแผนพัฒนาต่าง ๆ ของโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคของโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการตำรวจจราจรในพระราชดำริ
นักวิจัย :

ณรงค์ กุลนิเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th