ค้นหา

 ญ้อสองฝั่งโขง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436
รหัส : RIR03914
โครงการ : ญ้อสองฝั่งโขง: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ. 2436
Project : Nyo two sides of the Mekong : Social and cultural changes after the border demarcation with Laos and Siam (2436).
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนครพนม
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนญ้อบ้านท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ประเทศไทย และชุมชนญ้อบ้านห้วยขมิ้นใหญ่ เมืองหินบูน แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมญ้อสองฝั่งโขงหลังการปักปันเขตแดนลาวและสยาม พ.ศ.2436
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนญ้อไทย1 ประเทศไทย และชุมชนญ้อลาว สปป.ลาว
นักวิจัย :

อธิราชย์ นันขันตี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th