ค้นหา

 แนวคิด ความเชื่อ และพุทธปฏิมากรรมเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ โดยใช้ประติมานวิทยา
รหัส : RIR03913
โครงการ : แนวคิด ความเชื่อ และพุทธปฏิมากรรมเฉพาะของพระไภษัชยคุรุฯ โดยใช้ประติมานวิทยา
Project : Concept, Belief and Specific Buddhist Sculpture of PhraBhaisajyaguru Using Iconography.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาปรัชญา
หน่วยงานระดับกรม : ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดและความเชื่อ เกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุฯโดยใช้วิธีการวิจัยประวัติศาสตร์
  2. เพื่อวิเคราะห์ พุทธปฎิมากรรมของพระไภษัชยคุรุฯโดยใช้หลักประติมานวิทยา (Iconograph)
  3. เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพุทธลักษณะของพระไภษัชยคุรุฯ ในแต่ละประเทศและในแต่ละช่วงเวลา
นักวิจัย :

ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th