ค้นหา

  การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
รหัส : RIR03911
โครงการ :  การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน
Project : Study of Potential Development for Blue Economy of Coastal Provinces in Thailand.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจำแนกแยกประเภทมูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของจังหวัดในประเทศไทย (Coastal & Marine/Ocean Economies) ออกจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) โดยจะดำเนินการภายใต้ข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  2. นำเสนอบทวิเคราะห์ในภาพรวมเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทยที่จะก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน หรือมีศักยภาพที่จะทำเป็น "เขตเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economic Zone)" ที่เกิดความสมดุลและยั่งยืนระหว่างการเจริญเติบโตทางธุรกิจและความแข็งแรงของระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง
นักวิจัย :

นิรมล สุธรรมกิจ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th