ค้นหา

 นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
รหัส : RIR03909
โครงการ : นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์
Project : Innovation from local plants and wisdom for local economic development of Ban Sri Sanpetch.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างนวัตกรรมตอบสนองชุมชนในพื้นที่
  2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยตามนโยบายไทยแลนด์ฯ
  3. เพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจ และระบบบริหารจัดการชุมชนจากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญา
นักวิจัย :

ลินดา เกณฑ์มา 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th