ค้นหา

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
รหัส : RIR03908
โครงการ : ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
Project : Recommendations to develop public participation process for project which may affect community severely in respect of both the quality of environment, natural resources and health.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการมีส่วนร่วมในโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงที่ผ่านมา
นักวิจัย :

คนางค์ คันธมธุรพจน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th