ค้นหา

 นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง
รหัส : RIR03907
โครงการ : นวัตกรรมการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง
Project : Innovation for Research Management to develop Lampang Province Area.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองการแก้ปัญหาและพัฒนาตามโจทย์ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางและตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนฯ
  2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการบริหารจัดกา
นักวิจัย :

อภิรักษ์ ชัยเสนา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th