ค้นหา

 โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
รหัส : RIR03906
โครงการ : โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของสังคมและชุมชน ระยะที่ 3
Project : Creative economy development by Silpakorn for sustainability of society and community project phase 3.
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยศิลปากร
หน่วยงานระดับกระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยให้ระบบบริหารจัดการการวิจัยและสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยมีกระบวนการจัดการบริหารการวิจัยที่มุ่งเน้น การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อให้เกิดการทำวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างสาขาวิชาและตอบโจทย์ปัญหาความต้องการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
  2. เพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์เพื่อแก้ปัญหาความต้องการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี ในมิติต่าง ๆ
นักวิจัย :

วันชัย สุทธะนันท์ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th