ค้นหา

 แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
รหัส : RIR03904
โครงการ : แนวทางการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่นและการเฝ้าระวังติดตามการคอร์รัปชันโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Project : -
ประเภทการวิจัย :
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2561
สาขา NRCT : สาขาสังคมวิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาบริบทชุมชน ทุนทางสังคม สถานการณ์ ในเรื่องธรรมาภิบาลและปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งในระดับสังคมไทยและระดับพื้นที่และระบบ/กลไกทางสังคมต่อการจัดการและป้องกันแบบชาวบ้านกับปัญหาดังกล่าว
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ท้องถิ่นด้านสถานการณ์และนิยามความหมาย/ทัศนคติต่อการคอร์รัปชั่นแบบต่าง ๆ เช่น แบบชาวบ้าน แบบหน่วยงานรัฐในพื้นที่ แบบหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมการทำงานของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
นักวิจัย :

อภิสิทธิ์ ลัมยศ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th